Vers Hout- van Echte Bomen.

“Hout” is voor de meeste mensen een abstract materiaal geworden. Wij willen hout terug als oermateriaal, ‘hout van bomen’. Om dingen van te maken en om te ervaren in producten.

Algemene voorwaarden Hout van Bomen

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Inhoudsopgave:

Artikel 1            – Definities
Artikel 2            – Identiteit van Hout van Bomen
Artikel 3            – Toepasselijkheid
Artikel 4            – Aanbod
Artikel 5            – De overeenkomst
Artikel 6            – Herroepingsrecht
Artikel 7            – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8            – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9            – De prijs
Artikel 10          – Conformiteit en garantie
Artikel 11          – Levering en uitvoering
Artikel 12          – Duur transacties
Artikel 13          – Betaling
Artikel 14          – Klachtenregeling
Artikel 15          – Geschillen
Artikel 16          – Product reviews
Artikel 17          – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hout van Bomen;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Hout van Bomen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Hout van Bomen (de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt);
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hout van Bomen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hout van Bomen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Hout van Bomen

Contact:

Hout van Bomen
Stuurmankade 18
1019KR Amsterdam

KvK/Chamber of Commerce: 34334225
BTW/VAT: NL001611326B27

Hout van Bomen
Tel.: +31(0)6 52044586

E-mail: info@houtvanbomen.com

IBAN: NL30INGB0007567129
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hout van Bomen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hout van Bomen en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Hout van Bomen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hout van Bomen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hout van Bomen niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Hout van Bomen de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan Hout van Bomen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

4 Cadeaubon:Een cadeaubon van Hout van Bomen kan niet worden ingewisseld tegen geld. Bij retourneren van een product gekocht met een cadeaubon zal geen geld terug betaald worden, maar tegoedbon worden verstrekt. Indien bij besteding van een cadeaubon een restbedrag overblijft wordt dit restbedrag in principe door middel van een cadeaubon uitgekeerd.

5 Workshops worden beschouwd als niet-fysieke producten. Bij workshops vergewist de koper zich van de veiligheidsrisico’s door het lezen van de veiligheidsinstructie op houtvanbomen.com. Door deelname aan een workshop verklaard de koper zich stilzwijgend accoord met de veiligheidsinstructies.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hout van Bomen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hout van Bomen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hout van Bomen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hout van Bomen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Hout van Bomen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hout van Bomen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Hout van Bomen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hout van Bomen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.

Binnen deze periode moet een product aangemeld worden voor retour, door vooraf een email te sturen aan info@houtvanbomen.com. Het product kan worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden. De consument dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen.

Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient de verzender het pakket degelijk te verpakken.

 1. De consument dient het product uiterlijk binnen veertien dagen na aanmelding van de retour te hebben geretourneerd per post.
 2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hout van Bomen retourneren, conform de door Hout van Bomen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Workshops zijn herroepbaar tot uiterlijk twee weken voor de geplande aanvang.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de verzendkosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hout van Bomen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Hout van Bomen kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Hout van Bomen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door Hout van Bomen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (zgn. maatwerk);
  b. die speciaal voor de klant besteld zijn en niet behoren tot de voorraadartikelen van Hout van Bomen;
  c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  e. die snel kunnen bederven of verouderen;
  f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hout van Bomen geen invloed heeft;
  g. voor losse kranten en tijdschriften;
  h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Indien de prijs voor het aangeboden product stijgt in de periode tussen de bestelling en de levering, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit kan binnen tien dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Hout van Bomen. In geval van annulering/ontbinding van de overeenkomst zullen betalingen die gedaan zijn via Creditcard, iDEAL, Bancontact, PayPal of overboeking vooruit binnen dertig werkdagen na annulering/ontbinding worden terugbetaald.
  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Hout van Bomen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Hout van Bomen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Hout van Bomen kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Hout van Bomen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hout van Bomen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hout van Bomen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Hout van Bomen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hout van Bomen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hout van Bomen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duur transacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De bestelling dient betaling altijd vooraf te geschieden, door middel van:
  A. betaling via iDEAL of Bancontact, of
  B. betaling via Creditcard (Eurocard/Mastercard of Visa), of
  C. betaling via een PayPal account, of
  D. een overboeking vooruit op één van de bankrekeningen van Hout van Bomen. Wanneer de consument heeft gekozen voor deze betalingswijze, ontvangt de consument na de bestelling de betaalgegevens per e-mail. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hout van Bomen te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Hout van Bomen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Betaling door middel van Cadeaubon: Cadeaubonnen kunnen op geen enkele manier tegen geld worden gewisseld. Een resterend tegoed wordt als cadeaubon teruggegeven. Bij retourneren van een met een cadeaubon betaald artikel wordt het tegoed eveneens als tegoedbon uitgekeerd.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hout van Bomen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Hout van Bomen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hout van Bomen binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Hout van Bomen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Productreviews

 1. Productreviews welke op Hout van Bomen zijn geplaatst worden te allen tijde gecontroleerd op geldigheid alvorens deze goedgekeurd en geplaatst worden.
 2. Hout van Bomen behoudt zich het recht om productreviews met aanstootgevende of dubbele inhoud of welke niet voldoen aan onze richtlijnen wat betreft leesbaarheid niet te plaatsen.
 3. In het geval dat de productreview een klacht betreft over een product, dan neemt Hout van Bomen contact op met de consument om te valideren of de fout alleen bij dit individuele product ligt alvorens de productreview te plaatsen.
 4. De consument behoudt zich het recht om in overleg met Hout van Bomen een reeds geplaatste productreview te laten verwijderen.
 5. Hout van Bomen maakt geen gebruik van gesponsorde of betaalde productreviews.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

hout-van-bomen-houten-lepels-gereedschap-kapèta interieur